Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน”...