Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 4)

โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 4)               กลุ่มเกษตรกร ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และชาวเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง, คณะนักวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่... 

ภาพแขกผู้มีเกียรติท่านต่างๆที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม โรงงาน ออฟฟิศ และ แปลงทดลองปลูกปอ

ขอบคุณ…แขกสื่อมวลชนที่สนใจมาชมแปลง ขยายพันธุ์เมล็ดปอคิวบาของบริษัทเฮมพกรีน ขอบคุณ…คุณอ้อย (เจ้าของไร่สายหลวง ต.ไร่น้อย) ที่มีจิตอาสาพร้อมด้วยใจพัฒนา... 

โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 3)

โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา นวัตกรรมใหม่เพื่อภาคอุตสาหกรรม  เริ่มแล้ว! ให้ความรู้สมาชิกเกษตรกรไทย... 

ลงนาม MOU พัฒนาการวิจัยและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดยนายเมธา เหิรเมฆ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี... 

ฟื้นชีพ! ปอคิวบา(Kenaf) นวัตกรรมปอเพื่อยานยนต์โลก อีกครั้ง!

  โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา นวัตกรรมใหม่เพื่อภาคอุตสาหกรรม เริ่มแล้ว!   ให้ความรู้สมาชิกเกษตรกรไทย(รุ่นที่สอง) เพาะเมล็ดปอเพื่อพึ่งพาตนเองได้   โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบา...