Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ (Supervisory Skills) รุ่นที่ 6”

หลักสูตรอบรม “เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ (Supervisory Skills) รุ่นที่ 6” การอบรมจะช่วยให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถ เพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงานประจำวัน... 

รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การวางแผนภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ธุรกิจอุตสาหกรรม)”

หลักสูตรอบรม การวางแผนภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ธุรกิจอุตสาหกรรม) การอบรมจะช่วยให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถ เข้าใจองค์ประกอบและสาระสำคัญของภาษีอากร...