Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวน-จาตุรนต์ ปาฐกถา ๘o ปี รัฐสภาไทย

                                        ขอเชิญร่วมงานและรับฟัง “ปาฐกถาบรรยายพิเศษและโต้วาทีทางการเมือง“ โครงการครบรอบ ๘๐ ปี รัฐสภาไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ...