Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา : Positive Thinking เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหาเกิดขึ้นและเข้ามารุมเร้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด...