Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 9 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์

เนื่องด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยได้ตระหนักเสมอว่าการบริการตามแนวทางอิสลามสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไป...