Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สีสันใหม่ที่น่าจับตาของวงการอาหารส่งออก “จีเอฟพีที นิชิเร” (ประเทศไทย)

สองยักษ์ใหญ่ของวงการอาหารส่งออก บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร แช่แข็งแปรรูปจากเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น...