50 ปี BDMS เคียงข้างทุกชีวิต จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต

ฝากข่าว โดย :

50 ปี BDMS

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ภายใต้โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เพื่อสร้างผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนสร้างเครือข่ายอาสาภายในชุมชนของตัวเอง ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

50 ปี BDMS

โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตตลอดโครงการในปี 2565 อย่างน้อย 5,000 คน การอบรมจะแยกกลุ่มตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 12 – 65 ปี โดยมีวิทยากรการกู้ชีพระดับพื้นฐาน (BLS Instructor) มาบรรยายและให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกับหุ่นและในสถานการณ์จำลอง

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสาธิตเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วย การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น (CPR) รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ฯลฯ โดยการอบรมจะจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

50 ปี BDMS

BDMS มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบริการด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีของความยั่งยืน พร้อมส่งคืนคุณค่าสู่สังคมด้วยการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ผ่านการส่งมอบความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา BDMS ไม่หยุดนิ่งที่จะส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ตามคุณภาพมาตรฐานสากล จนก้าวสู่ความเป็นศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence หรือ COE) โดยได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ครอบคลุมการรักษาทุกมิติ ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรคมะเร็ง โรคทางสมองและระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานจนทัดเทียมกับต่างประเทศ

50 ปี BDMS