ไทยเบฟเวอเรจ รับโล่พระราชทานในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังวิกฤตอุทกภัย

ฝากข่าว โดย :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกิตติวัฒนา      ระยะที่ 2 และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมระบบถ่ายทอดทางไกลบัวหลวง (BELTEC) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ทรงพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังวิกฤตอุทกภัย การจัดซื้อครุภัณฑ์      และปรับปรุงหอผู้ป่วย โดยมี มล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันก่อน