พม. แถลงข่าวเปิดตัวแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สุงอายุ (สท.) 

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 พร้อมด้วยประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

นายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับนี้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ดี ลดทอนพื้นที่เสีย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเข้าถึงเด็กทุกกลุ่ม ตามแผนได้ตั้งเป้าในการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน คุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม และพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนฉบับนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชน รวมไปถึงสื่อมวลชน โดยได้จัดตั้งอนุกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ทำงานและเด็กเยาวชนในท้องถิ่นเรื่อยมาจนถึงส่วนกลาง

  โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

ทั้งนี้ เพื่อบอกกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของแผน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์