Home » ข่าวพีอาร์ » โครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs

โครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs

ขอเชิญร่วม สัมมนาชี้แจงโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  “เจาะลึก..การทำธุรกิจในเวียดนาม”

สำนักงานพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ร่วมกับ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการ

“ ทิศทางการลงทุนในประเทศเวียดนามกับ AEC

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น 

  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 ห้องประชุมโซน A ถนนพระรามที่ 6

 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://nec.dip.go.th

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 กรณีที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสุนทรี แย้มพันธุ์

หรือนางสาวชนินันท์ จันทร์เจริญ เบอร์โทรศัพท์ 02-202-4553, 02-202-4574 หรือส่งใบสมัครตรงได้ที่    เบอร์โทรสาร  02-354-3423, 02-354-3425