Home » ข่าวพีอาร์ » โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)

โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)

 

 

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)  ปีงบประมาณ 2563 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ พร้อมเสวนาแนวโน้มความต้องการตลาด และทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ภายในประเทศ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอเพื่อการแพทย์ (Medical Textiles) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล ภาคการศึกษา นายกสมาคม ผู้ประกอบการสิ่งทอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้