Home » ข่าวพีอาร์ » สกพอ. ร่วม MOU กรมพัฒนาชุมชน ม.บูรพา สร้างงานบัณฑิตพื้นที่อีอีซี ตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

สกพอ. ร่วม MOU กรมพัฒนาชุมชน ม.บูรพา สร้างงานบัณฑิตพื้นที่อีอีซี ตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธาน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)หรืออีอีซี กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมลงนามสำหรับความร่วมมือในโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบครั้งนี้ ได้นำบัณฑิตที่ว่างงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จากทุกอำเภอ รวมกว่า 90 คน มาร่วมอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิตอาสาได้ปรับฐานความรู้ ทักษะให้รอบด้าน สร้างโอกาสในการขับเคลื่อนพัฒนาระดับชุมชนในพื้นที่ และร่วมพัฒนาไปด้วยกันกับโครงการ อีอีซี เพื่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน

…………………………………………………………..

โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ