แสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ฝากข่าว โดย :

แสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี 3 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ (ที่ 2 จากขวา) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นายอมเรศ ศิลอ่อน (ที่ 3 จาก ซ้าย)ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการจัดการ และนายฤทธิ์ ธีระโกเมน (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับปริญญาศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ (ที่ 1 จากซ้าย) และรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้ต้อนรับ ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok เมื่อเร็วๆนี้