เหมราชฯ ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนเคาน์เตอร์บริการประชาชน จ.ระยอง

ฝากข่าว โดย :

 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินจำนวน 400,000 บาท   เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจา
กภาคเอกชน ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาระยอง เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการเบ็ดเสร็จ การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และการให้บริการข้อมูล/ข่าวสารแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ในภาพ : นายธวัชชัย เทอดเผ่าไท (ที่สองจากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเงินจาก        นายสุนทร     คงสุนทรกิจกุล (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชฯ และ .อ. ชวลิต จารุกลัส (ขวาสุด) ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR บริษัท อีสท์ วอเตอร์

________________________________

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ จำกัด

คุณไพลิน บูรณะมิตรานนท์ / คุณกรณิการ์ พีรานนท์

โทร. 0-2314-6877-9  โทรสาร 0-2318-8847

www.hemaraj.com