Home » ข่าวพีอาร์ » เสวนา อนาคตพลังงานไทยเข้าสู่ AEC

เสวนา อนาคตพลังงานไทยเข้าสู่ AEC

เสวนา อนาคตพลังงานไทยเข้าสู่ AEC

กรุงเทพฯ : คณะผู้บริหาร ศูนย์บริการวิชาการ มศว.และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์  (ที่  1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ต้อนรับวิทยากร เสวนาในหัวข้อ“ อนาคตพลังงานไทยกับการเข้าสู่ AEC: เพียงพอ หรือ ขาดแคลน?”  นำโดย ดร.พิชญ์  นิตย์เสมอ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง,  คุณหิน  นววงศ์  รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรร, รศ.ดร. ชโยดม  สรรพศรี นักวิชาการ  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายพลังงานและแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่มีความเหมาะสมรองรับการเปิดเสรีภายใต้ AEC ใน       ปี 2558 และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลสำหรับนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินนโยบายพลังงานของประเทศภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯที่ผ่านมา

—————————————————————————