เลขโรมัน และตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน

ฝากข่าว โดย :

เลขโรมัน ตัวอักษรโรมัน

เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลข อักขระพิเศษ ที่ใช้ใน โรมโบราณ ซึ่งถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายถึง ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมัน สรุปสัญลักษณ์เลขโรมัน ที่ใช้กัน ดังนี้
เลขโรมัน

–  ถ้าเขียนสัญลักษณ์ ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น
– จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์ ตัวเลข โรมัน นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000

ตัวอย่าง การเขียนเลขโรมัน

เลขโรมัน เลข ค่า เลขโรมัน อารบิก ค่าตัวเลข
I 1 หนึ่ง C 100 หนึ่งร้อย
II 2 สอง CC 200 สองร้อย
III 3 สาม CCC 300 สามร้อย
IV 4 สี่ CD 400 สี่ร้อย
V 5 ห้า D 500 ห้าร้อย
VI 6 หก DC 600 หกร้อย
VII 7 เจ็ด DCC 700 เจ็ดร้อย
VIII 8 แปด DCCC 800 แปดร้อย
IX 9 เก้า CM 900 เก้าร้อย
X 10 สิบ M 1,000 หนึ่งพัน
XI 11 สิบเอ็ด MM 2,000 สองพัน
XII 12 สิบสอง MMXVIII 2,018 สองพันสิบแปด
XX 20 ยี่สิบ MMDLXI 2,561 สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
XXX 30 สามสิบ MMM 3,000 สามพัน
XL 40 สี่สิบ MMMCMXCIX 3,999 สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
L 50 ห้าสิบ MV 4,000 สี่พัน
LX 60 หกสิบ MCMXCVII 1997
LXX 70 เจ็ดสิบ
LXXX 80 แปดสิบ
XC 90 เก้าสิบ

เลข โรมัน

ตัวเลข โรมัน คือ ระบบตัวเลข ที่ใช้ในโรมโบราณ อีกทั้ง เลขโรมันยังนิยมใช้เป็น ลายสักตัวเลขเลขโรมันอีกด้วย
เลข 4 โรมัน คือ IV
เลข โรมัน 2000 คือ MM
เลข 9 โรมัน คือ IX
เลข 5 โรมัน คือ V
เลข โรมัน 1997 คือ M CM XC VII
เลข 10 โรมัน คือ X
เลข 8 โรมัน คือ VIII
เลข 11 โรมัน คือ XI
นอกจากนี้ ยังมี สัญลักษณ์ ตัวเลข อักขระพิเศษ อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลข โรมัน ปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ใน รหัสยูนิโค๊ด ดังนี้

 (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000
 (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000
 (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000
 (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000
 (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000

Roman numerals conversion table

Roman Numerals Converter

Number Roman numeral Calculation
0 not defined
1 I 1
2 II 1+1
3 III 1+1+1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5+1
7 VII 5+1+1
8 VIII 5+1+1+1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10+1
12 XII 10+1+1
13 XIII 10+1+1+1
14 XIV 10-1+5
15 XV 10+5
16 XVI 10+5+1
17 XVII 10+5+1+1
18 XVIII 10+5+1+1+1
19 XIX 10-1+10
20 XX 10+10
21 XXI 10+10+1
22 XXII 10+10+1+1
23 XXIII 10+10+1+1+1
24 XXIV 10+10-1+5
25 XXV 10+10+5
26 XXVI 10+10+5+1
27 XXVII 10+10+5+1+1
28 XXVIII 10+10+5+1+1+1
29 XXIX 10+10-1+10
30 XXX 10+10+10
31 XXXI 10+10+10+1
32 XXXII 10+10+10+1+1
33 XXXIII 10+10+10+1+1+1
34 XXXIV 10+10+10-1+5
35 XXXV 10+10+10+5
36 XXXVI 10+10+10+5+1
37 XXXVII 10+10+10+5+1+1
38 XXXVIII 10+10+10+5+1+1+1
39 XXXIX 10+10+10-1+10
40 XL -10+50
41 XLI -10+50+1
42 XLII -10+50+1+1
43 XLIII -10+50+1+1+1
44 XLIV -10+50-1+5
45 XLV -10+50+5
46 XLVI -10+50+5+1
47 XLVII -10+50+5+1+1
48 XLVIII -10+50+5+1+1+1
49 XLIX -10+50-1+10
50 L 50
51 LI 50+1
52 LII 50+1+1
53 LIII 50+1+1+1
54 LIV 50-1+5
55 LV 50+5
56 LVI 50+5+1
57 LVII 50+5+1+1
58 LVIII 50+5+1+1+1
59 LIX 50-1+10
60 LX 50+10
61 LXI 50+10+1
62 LXII 50+10+1+1
63 LXIII 50+10+1+1+1
64 LXIV 50+10-1+5
65 LXV 50+10+5
66 LXVI 50+10+5+1
67 LXVII 50+10+5+1+1
68 LXVIII 50+10+5+1+1+1
69 LXIX 50+10-1+10
70 LXX 50+10+10
71 LXXI 50+10+10+1
72 LXXII 50+10+10+1+1
73 LXXIII 50+10+10+1+1+1
74 LXXIV 50+10+10-1+5
75 LXXV 50+10+10+5
76 LXXVI 50+10+10+5+1
77 LXXVII 50+10+10+5+1+1
78 LXXVIII 50+10+10+5+1+1+1
79 LXXIX 50+10+10-1+10
80 LXXX 50+10+10+10
81 LXXXI 50+10+10+10+1
82 LXXXII 50+10+10+10+1+1
83 LXXXIII 50+10+10+10+1+1+1
84 LXXXIV 50+10+10+10-1+5
85 LXXXV 50+10+10+10+5
86 LXXXVI 50+10+10+10+5+1
87 LXXXVII 50+10+10+10+5+1+1
88 LXXXVIII 50+10+10+10+5+1+1+1
89 LXXXIX 50+10+10+10-1+10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10+1
92 XCII 100-10+1+1
93 XCIII 100-10+1+1+1
94 XCIV 100-10-1+5
95 XCV 100-10+5
96 XCVI 100-10+5+1
97 XCVII 100-10+5+1+1
98 XCVIII 100-10+5+1+1+1
99 XCIX 100-10-1+10
100 C 100
200 CC 100+100
300 CCC 100+100+100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500+100
700 DCC 500+100+100
800 DCCC 500+100+100+100
900 CM 1000-100
1,000 M 1000
5,000 V
10,000 X
50,000 L
100,000 C
500,000 D
1,000,000 M

Related Posts