เลขโรมัน และตัวอย่าง การเขียนเลขโรมัน

ฝากข่าว โดย :

เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลข อักขระพิเศษ ที่ใช้ใน โรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายถึง ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมัน สรุปสัญลักษณ์เลขโรมันที่ใช้กัน ดังนี้

เลขโรมัน

–  ถ้าเขียนสัญลักษณ์ ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น
– จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์ ตัวเลข โรมัน นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000

ตัวอย่าง การเขียนเลขโรมัน

เลขโรมัน เลข ค่า เลขโรมัน อารบิก ค่าตัวเลข
I 1 หนึ่ง C 100 หนึ่งร้อย
II 2 สอง CC 200 สองร้อย
III 3 สาม CCC 300 สามร้อย
IV 4 สี่ CD 400 สี่ร้อย
V 5 ห้า D 500 ห้าร้อย
VI 6 หก DC 600 หกร้อย
VII 7 เจ็ด DCC 700 เจ็ดร้อย
VIII 8 แปด DCCC 800 แปดร้อย
IX 9 เก้า CM 900 เก้าร้อย
X 10 สิบ M 1,000 หนึ่งพัน
XI 11 สิบเอ็ด MM 2,000 สองพัน
XII 12 สิบสอง MMXVIII 2,018 สองพันสิบแปด
XX 20 ยี่สิบ MMDLXI 2,561 สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
XXX 30 สามสิบ MMM 3,000 สามพัน
XL 40 สี่สิบ MMMCMXCIX 3,999 สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
L 50 ห้าสิบ MV 4,000 สี่พัน
LX 60 หกสิบ MCMXCVII 1997
LXX 70 เจ็ดสิบ
LXXX 80 แปดสิบ
XC 90 เก้าสิบ

ตัวเลข โรมัน คือ ระบบตัวเลข ที่ใช้ในโรมโบราณ
เลข 4 โรมัน คือ IV
เลข โรมัน 2000 คือ MM
เลข 9 โรมัน คือ IX
เลข 5 โรมัน คือ V
เลข โรมัน 1997 คือ M CM XC VII
เลข 10 โรมัน คือ X
เลข 8 โรมัน คือ VIII
เลข 11 โรมัน คือ XI

นอกจากนี้ ยังมี สัญลักษณ์ ตัวเลข อักขระพิเศษ อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลข โรมัน ปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ใน รหัสยูนิโค๊ด ดังนี้

 (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000
 (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000
 (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000
 (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000
 (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000

Related Posts