เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในหลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว” กับวิทยาลัยดุสิตธานี สอนสดออนไลน์ ถามตอบกับวิทยากรได้ในทันที

ฝากข่าว โดย :

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้น ภายใต้ DTC Online Education programs ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย

โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โมเต็ล คอนโดเทล เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  หรือโฮมสเตย์ ฯลฯ ล้วนเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พัก และบริการหลากหลาย อาทิเช่น ภัตตาคาร  การซักรีด ศูนย์ออกกำลังกาย และการบริการจัดเลี้ยง เป็นต้น นอกจากนั้นบางโรงแรมยังมีการให้บริการต่อเนื่องกับแขกผู้เข้าพักควบคู่กันไป นั่นคือ การให้บริการในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ตลอดจนข้อบังคับหรือข้อพึงปฏิบัติที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมต้องพึงปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการหรือก่อความเสียหายต่อองค์กรและสังคมในภาพรวม

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจทั้งในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยเน้นไปที่ให้มีความเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอกับแขกผู้พักที่พักอาศัยในโรงแรมและการท่องเที่ยว  เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาบังคับหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องฝากทรัพย์ และวิธีการสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม (ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหารและค่าห้องพัก) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

หลักสูตรออนไลน์ “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว เหมาะสำหรับเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโรงแรมและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์การบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน มาถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมตอบคำถามให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรม 2 วัน ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพียงแค่ 6,900 บาทต่อท่านเท่านั้น www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล [email protected], ไลน์ [email protected]:dusit.edu