เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) TCAS64

ฝากข่าว โดย :

เรียนต่อที่ไหนดี

#เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท รายละเอียดดูได้ที่ www.shorturl.at/pyK46 หรือโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมเตรียมข้อมุลเพื่อสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : admission.bsru.ac.th/

เรียนต่อที่ไหนดี

โดยมีคณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64 รวมทั้งหมด 2,350 คน  ดังต่อไปนี้

  1. คณะครุศาสตร์ 65 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.) 10 คน

สาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)   10 คน

สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)     20

สาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ.)    15

 

  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 540 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ.)     20 คน

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)     20 คน

สาขาวิชา : นาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)    30 คน

สาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ.)   10 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)  50  คน

สาขาวิชา : นาฎยศิลป์ (ศป.บ.)    30 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.)   20 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 30  คน

สาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.)   40  คน

สาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.)   50 คน

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)   80 คน

สาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.)   20 คน

สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)   40 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 100 คน

 

  1. คณะวิทยาการจัดการ 730 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บร.บ.) 50 คน

สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 40  คน

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) 80  คน

ซื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 50 คน

สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 40 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.) 50 คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 50 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 80 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 80 คน

สาขาวิชา : การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 50 คน

สาขาวิชา : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 50 คน

สาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 80 คน

 

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 520 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 5 คน

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 15 คน

สาขาวิชา : เคมี (ค.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ.) 20 คน

สาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ) 15 คน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 20 คน

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)  15 คน

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 40 คน

สาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 25 คน

สาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 20  คน

สาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 40 คน

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) 10 คน

สาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 40 คน

สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)   5 คน

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  20 คน

สาขาวิชา : วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 20 คน

สาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 40 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 20 คน

 

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม 390 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 20 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (กล.บ.) (ต่อเนื่อง) 30 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 120 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.) 40  คน

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 30 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 60 คน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.) 30 คน

 

  1. วิทยาลัยการดนตรี 105 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 30 คน

สาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 20 คน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (คศ.บ.) 40 คน

สาขาวิชา : ดนตรีไทย (คศ.บ.) 15 คน

Related Posts