TCAS64 เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่

ฝากข่าว โดย :

เรียนต่อที่ไหนดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64
#TCAS64 เรียนต่อที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) เปิดรับสมัครแล้ว หมดเขตวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564 รายงานตัว : วันที่  17 – 28 เมษายน 2564 และยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ดูรายละเอียดและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

รายชื่อคณะและสาขาที่เปิดรับ ได้แก่

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา                       จำนวน 10 คน

สาขาการศึกษาปฐมวัย                                                   จำนวน 25 คน

สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว                                        จำนวน   5 คน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                                 จำนวน 10 คน

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                  จำนวน  5 คน

สาขาศิลปศึกษา                                                             จำนวน  5 คน

สาขาพลศึกษา                                                               จำนวน 15 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาภาษาไทย                                                              จำนวน 20 คน

สาขาภาษาอังกฤษ                                                         จำนวน 25 คน

สาขานาฏยศิลป์ศึกษา                                                    จำนวน 10 คน

สาขาสังคมศึกษา                                                           จำนวน 30 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์                                     จำนวน 50 คน
สาชานาฏยศิลป์                                                             จำนวน 30 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขานิติศาสตร์                                                              จำนวน 30 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                  จำนวน 30 คน

สาขาภาษาจีน                                                               จำนวน 40 คน

สาขาภาษาไทย                                                              จำนวน 50 คน

สาขาภาษาอังกฤษ                                                         จำนวน 80 คน

สาขาอาเซียนศึกษา                                                        จำนวน 30 คน

สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก                        จำนวน 10 คน

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                                     จำนวน 20 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์                                                จำนวน 40 คน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)             จำนวน 60 คน

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                     จำนวน 40 คน

สาขาการตลาด                                                              จำนวน 40 คน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                   จำนวน 80 คน

สาขาการประกอบการธุรกิจ                                             จำนวน 50 คน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์                                               จำนวน 40 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการบัญชี                                                               จำนวน 50 คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาเศรษฐศาสตร์                                                         จำนวน 50 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการท่องเที่ยว                                                         จำนวน 80 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ                จำนวน 80 คน

สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง                                    จำนวน 40 คน

สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย                                       จำนวน 40 คน

สาขาการสื่อสารมวลชน                                                  จำนวน 60 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการแพทย์แผนไทย                                                  จำนวน 20 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาสาธารณสุขศาสตร์                                                  จำนวน 10 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาเทคนิคการแพทย์                                                    จำนวน 10 คน

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                              จำนวน 40 คน

สาขาคณิตศาสร์                                                             จำนวน 40 คน

สาขาเคมี                                                                       จำนวน 25 คน

สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์                           จำนวน 10 คน

สาขาจุลชีววิทยา                                                            จำนวน 20 คน

สาขาชีววิทยา                                                                จำนวน 20 คน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                      จำนวน 10 คน

สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย                                        จำนวน 40 คน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                     จำนวน 30 คน

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์                       จำนวน 20 คน

สาขาฟิสิกส์                                                                   จำนวน 30 คน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        จำนวน 30 คน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                            จำนวน 40 คน

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร                               จำนวน 10 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาคณิตศาสตร์                                                           จำนวน 10 คน

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                  จำนวน 10 คน

สาขาเคมี                                                                       จำนวน 30 คน

สาขาขีวิวิทยา                                                                จำนวน 30 คน

สาขาฟิสิกส์                                                                   จำนวน 20 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตร (4 ปี)

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์                                               จำนวน 40 คน

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                              จำนวน 30 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดบปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                           จำนวน 30 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                           จำนวน 30 คน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ)           จำนวน 30 คน

สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)     จำนวน 30 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต                             จำนวน 60 คน

สาขาวิศวกรรมพลังงาน                                                  จำนวน 40 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาผู้ประกอบการอาหาร                                              จำนวน 120 คน

วิทยาลัยการดนตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา                                               จำนวน 20 คน

สาขาดนตรีไทยศึกษา                                                     จำนวน 15 คน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาดนตรีตะวันตก                                                       จำนวน 40 คน

สาขาดนตรีไทย                                                              จำนวน 10 คน

Related Posts