เมโทรซิสเต็มส์ฯ เดินหน้าโครงการ Youth Creative Programmer # 8 เปิดรับสมัครผู้สนใจก้าวสู่เส้นทางสายโปรแกรมเมอร์ สมัครด่วนภายใน 31 มกราคม 2555

ฝากข่าว โดย :

            บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “Youth Creative Programmer by MSC Project 8”  เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้าน RPG Programmer ให้กับตลาดแรงงานโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอายุไม่เกิน 26 ปีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download ใบสมัครได้จาก http://www.metrosystems.co.th พร้อมกรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน รวมทั้งชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4  – 31 มกราคม 2555

            โครงการ “Youth Creative Programmer by MSC Project 8”จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งาน AS/400& System i และการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา RPG  ซึ่งจากโครงการที่ผ่านมา 7 ครั้ง ได้สร้างบุคลากรโปรแกรมเมอร์ ทางด้าน AS/400& System i ให้กับบริษัทธุรกิจชั้นนำของประเทศมาแล้วมากมายจากความสำเร็จดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ จัดโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ycp 8

ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนก Education Support กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 02-727-4129-32 , 02-727-4240 และ 02-727-4037 หรือ email : [email protected]

…………………………………………………………

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-727-4346

email : [email protected]