เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2016

ฝากข่าว โดย :

 

aumpava 3x10m s

 

เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 1

จากการที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการสนับสนุนมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ในการรับรองร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานจัดเทศกาลหุ่นโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้สนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนากระบวนการสร้างเครือข่ายหุ่นเยาวชน เพื่อเข้าร่วมเทศกาลหุ่นโลก กรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ณ บริเวณหอศิลป์เจ้าฟ้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ ในการที่ประเทศไทยมีการใช้สื่อศิลปะหุ่นในการพัฒนาเยาวชน รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆประเทศนำกลับไปบูรณาการใช้ในประเทศของตน รวมถึงชื่อของเทศกาล Harmony puppet เป็นที่รู้จักดีในวงการหุ่นนานาชาติ

 

harmonypuppetในวาระที่เทศกาล Harmony puppet ก้าวสู่ปี 2559 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้สื่อศิลปะหุ่นในการพัฒนาเยาวชนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ 3 ด้าน ได้แก่ จิต ปัญญา และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ อีกทั้งยังเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะหุ่นเพื่อการเรียนรู้ หรือ “Puppets in Education” เพื่อสร้างฐานความยั่งยืนในการนาสื่อศิลปะหุ่นไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป รวมทั้งสานสัมพันธ์ความร่วมมือกันทางด้านศิลปะหุ่นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างศิลปินหุ่นนานาชาติ เครือข่ายหุ่นเยาวชนไทย และศิลปินหุ่นด้านการศึกษาของไทย

มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559 ขึ้น โดยมีตัวแทนศิลปินหุ่นจากประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม ที่ทางานด้านเด็กและเยาวชน และคณะหุ่นไทย ได้แก่ หุ่นละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนาย คณะหุ่นครอบครัว “มัมมี่พัพเพ็ต” และคณะหุ่นสายเสมา รวมทั้งเครือข่ายเยาวชนหุ่นไทย 21 คณะ เข้าร่วมในเทศกาล เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ในการนำศิลปะหุ่นไปบูรณาการใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

โดยรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย

  • การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Puppets in Education ณ อุทยาน ร.2
  • การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปะหุ่นของเครือข่ายหุ่นเยาวชน
  • การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การแสดงหุ่นร่วมกันระหว่างศิลปินหุ่นนานาชาติ ศิลปินหุ่นไทย                                       และเครือข่ายหุ่นเยาวชน
  • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชุมชนชาวอัมพวา ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
  • การแสดงจากคณะหุ่นนานาชาติ คณะหุ่นเยาวชน และคณะหุ่นไทย

 

คณะหุ่นอัมพวา01งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2559

ณ อุทยาน ร.2 และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สนับสนุนโดย  สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่  น.ส. กรองกาญจน์ ลุนาบุตร (แบม)

มือถือ 085-148-3338

E-mail: [email protected]

Line ID: Piewnam

Schdaule2016-1 Schdaule2016-2
Schdaule2016-3

มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มศิลปินท้องถิ่นที่รวมตัวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างงานศิลปะหุ่นจากความเป็นไทยในแนวทางร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นบ้านที่จะสร้างผลงานแต่ละพื้นที่ ซึ่งทำให้ศิลปะหุ่นสายได้ทำหน้าที่เสมือนภาพจำลองของสังคมไทย ให้เยาวชน ผู้ขมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ใช้เรียนรู้บริบททางสังคมไทย และได้รับข้อคิดที่ดีในการนำไปใช้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป