เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.หอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ”

ฝากข่าว โดย :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและทรงฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การถ่ายทอดลิลิตพระลอเป็นกวีนิพนธ์จีน” บรรยายโดย ศาสตราจารย์เผย เสี่ยวรุ่ย พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้

 

Related Posts