เขตหลักสี่ เตือนชายไทยลงบัญชีทหารกองเกิน

ฝากข่าว โดย :

เขตหลักสี่ เตือนชายไทยลงบัญชีทหารกองเกิน

นางสาวอมรรัตน์  กฤตยานวัช   ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม.  แจ้งว่า  สำนักงานเขตหลักสี่ขอแจ้งเตือนชายที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์  ในปี 2553 หรือเกิดในปีระกา พ.ศ. 2536 และมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินหรือรับใบสำคัญ ส.ด. 9  ณ สัสดี  สำนักงานเขตหลักสี่  ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นปี 53 ในวันและเวลาราชการ โดยนำหลักฐานดังนี้ไปแสดงด้วย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร (ใบเกิด)  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติและเชื่อถือได้ซึ่งปกติควรเป็นบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองไปแจ้งแทน  ถ้าไม่ไปแจ้งแทนในปีนั้นถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนทางอำเภอแจ้งความดำเนินคดีมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ท.มณฑล โสธรกุล  สัสดีเขตหลักสี่  กล่าวว่า  ภูมิลำเนาทหาร หมายถึง ภูมิลำเนาของบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินตามพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497  ซึ่งถือปฏิบัติดังนี้ กรณีบิดาและมารดาสมรสกันตามกฎหมายให้ถือภูมิลำเนาของบิดาเป็นหลักในการลงบัญชีทหาร  ถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้วให้ถือตามภูมิลำเนาของมารดา  หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้ว  ให้ถือภูมิลำเนาของผู้ปกครอง หรือถ้าบุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรมหมดให้ลงบัญชีทหารที่อำเภอท้องที่ที่ผู้ขอลงบัญชีทหารมีภูมิลำเนาอยู่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  สัสดีเขตหลักสี่ โทร. 0 2982 2081-2  ต่อ 7442  หรือโทร. 0 2576 1582  ในวันและเวลาราชการ

————————————