Home » ข่าวพีอาร์ » อบรมข้าราชการใหม่

อบรมข้าราชการใหม่

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่  ปีงบประมาณ 2563  รุ่นที่ 1 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน  122 คน

ที่ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์