สลิปเงินเดือน ตัวอย่าง Pay Slip รูปแบบสลิปเงินเดือน และ Download ไฟล์สลิปเงินเดือน

ฝากข่าว โดย :

สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน หรือ Pay Slip คือ ใบรายงานแจกแจงเอกสารแสดงรายได้จากที่ทำงาน ที่บริษัทจะออกให้กับผู้รับเงินในทุกๆเดือนเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้นั้นๆ และเพื่อเป็นเอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัท ซึ่งบริษัทจะออกให้พนักงานในวันที่ได้รับเงินเดือน บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้กับพนักงานทราบรายละเอียดของเงินในแต่ละเดือน ซึ่งถือเป็นการยืนยันการชำระเงินให้กับพนักงาน

สลิปเงินเดือนมีกี่แบบ?

สลิปเงินเดือนพนักงาน จะมี 2 แบบ คือ แบบคาร์บอน และแบบปริ้นท์กระดาษ ซึ่งแบบคาร์บอนจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเนื่องจากปลอมแปลงเอกสารได้ยากแต่แบบปริ้นท์กระดาษนั้นจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเนื่องจากสามารถเรียกดูและพิมพ์จากโปรแกรมได้ทันที ณ วันที่ได้รับเงินเดือน (Electronic Payslip หรือ E-Payslip)
ข้อมูลสำคัญในเอกสารสลิปเงินเดือน รายละเอียดในสลิปเงินเดือน มีอะไรบ้าง?
ชื่อเอกสาร ที่ชัดเจนว่าคือเอกสารอะไร
ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท , ที่อยู่บริษัท , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน , ชื่อพนักงาน , ตำแหน่งแผนก
ข้อมูลรอบหรือระยะของการชำระเงิน เช่นรอบเดือนอะไร เช่น เดือนสิงหาคม 2563 หรือ ช่วงระยะเวลาที่จ่ายเช่นสำหรับวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้น
ข้อมูลวันที่จ่ายเงิน วันเดือนปีที่จ่ายเงิน
ข้อมูลที่มาของแหล่งรายได้ได้แก่เงินเดือนค่าคอมมิชชันโบนัสค่าทำงานล่วงเวลารายได้พิเศษค่ายังชีพค่าตำแหน่งหรือรายได้ประเภทอื่นๆ
ข้อมูลรายการหักได้แก่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมภาษีเงินได้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรายการหักอื่นๆ
ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิได้แก่ยอดรายได้หักรายการหักเพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ

ลักษณะสำคัญของสลิปเงินเดือนที่ใช้ในการกู้เงิน

1. ควรเป็นสลิปเงินเดือนที่พรินต์จาก กระดาษคาร์บอน เพราะกระดาษคาร์บอนจะปลอมแปลงเอกสารได้ยาก
2. ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน ชื่อและที่อยู่บริษัท ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง รายได้ รายการเบิกต่าง ๆ เลขที่ และเอกสารวันที่จ่าย ทำไมต้องมีรายละเอียดเหล่านี้ เพราะจะเป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าบริษัทที่จ่ายมีตัวตนจริง และทำให้สลิปเงินเดือนพนักงานนี้น่าเชื่อถือมากขึ้น
3. ควรมีลายเซ็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือน เพื่อยืนยันว่าสลิปเงินเดือนใบนั้นเป็นของพนักงานคนนั้นจริง ๆ
ตามมาตรา 50 แห่งกฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 ต้อง หักภาษีเงินได้ ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน สลิปออนไลน์ ตัวอย่างใบรับเงินเดือน (Pay Slip) แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือน สลิปออนไลน์ สลิปเงินเดือนสามารถ Download ตัวอย่างสลิปเงินเดือน Download Pay Slip สลิปออนไลน์ ในรูปแบบ Excel file ได้ จากที่นี่
Download สลิปเงินเดือน

Related Posts