สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร MPR’ 38

ฝากข่าว โดย :

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ศูนย์รวมของภูมิปัญญาและเครือข่ายทางการประชาสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีศักยภาพ” เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร MPR’ 38 ในหัวข้อ“การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างมีศักยภาพ ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการจัดการนวัตกรรมสื่อ : Establishing Successful Corporate Communications with PR Strategies & Effective Utilization of Innovative Media” ระหว่าง 9 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2553 (ทุกวันเสาร์) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า MODERN PUBLIC RELATIONS PROGRAM  : MPR  เป็นหลักสูตรการอบรมของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย กระบวนทัศน์และองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริหารงานสื่อสารองค์การ นักวิชาการ  นักประชาสัมพันธ์  ทั้งในแวดวงธุรกิจ การศึกษา สื่อสาร โฆษณา  การตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพประสบการณ์ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น         เป็นหลักสูตรทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นที่สุด มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปีและได้รับการตอบรับอย่างสูงมาโดยตลอด

ในหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิค วิธีการทางด้านประชาสัมพันธ์ท่ามกลางอุณหภูมิ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ร้อนแรง ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรชั้นนำ วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นระดับประเทศ โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันทางด้านธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางสื่อสารบนโลกดิจิตอล ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ให้เป็นยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ตอบสนองประเด็น ขององค์กรได้อย่างตรงจุด ศึกษากลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์องค์กร / Brand / CSR และความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเนื้อหาที่สำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วย ทิศทาง เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในโลก ยุคดิจิตอล  เพื่อบริหารภาพลักษณ์องค์กร, การวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร การสร้างมูลค่า Brand รับมือสภาวะการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน, กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารและองค์กรกับการรักษาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน, การจัดการข่าวสาร / การวางแผนและบริหารการสื่อสารในสภาวะวิกฤต, สื่อสารขององค์กร, การสื่อสารในโลกไร้พรมแดน กระแสของ Social Media กับการจัดการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก, การใช้ New Media      ในการสร้าง Brand การสร้างสรรค์กิจกรรมและออกแบบงานสื่อสาร เพื่อสร้างมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร และสร้างภาพลักษณ์องค์กร, การตั้งค่าวัด / การประเมินผล การประเมินเป้าหมายและสื่อสารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ, การดำเนินธุรกิจองค์กรเพื่อสังคม และวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง, การวางแผน ปฏิบัติการ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และการใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ

ผู้สนใจ สมัคร / สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2271-3100 / www.prthailand.com, [email protected] ค่าใช้จ่ายในการอบรม 30,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / สมาชิกสมาคมฯ 29,000 บาท