Home » ข่าวพีอาร์ » สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดโอกาสสร้างบัณฑิตไม่จำกัดอายุ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 63

           สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดโอกาสการศึกษาไร้ข้อจำกัดอายุ สร้างสรรค์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ E-Admission ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) เปิดรับสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เปิดรับสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

           บุคคลท่านใดที่สนใจ สามารถอ่านประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสมัครเข้าศึกษา กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ที่ http://admission.pit.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2104-9099 ต่อ 1510-3 **สมัครได้ไม่จำกัดอายุ เพราะการเรียนรู้ ไม่มีคำว่าสายเกินไป

Related Posts