Home » ข่าวพีอาร์ » สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ

สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ

คณะผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 จากสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา เข้าชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” มาตรฐานใหม่ของโลกในการผลิตกระดาษที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร ในการปลูกต้นกระดาษบนคันนา หรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แนวคิดการ “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” ด้วยการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกระบวนการผลิต อาทิ เศษไม้ เปลือกไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี