ศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม ฉลองครบรอบ 12 ปี สร้างคนเก่งภาษาเพื่อธุรกิจ

ฝากข่าว โดย :

ศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม ฉลองครบรอบ 12 ปี เดินหน้าสร้างคนเก่งภาษาเพื่อธุรกิจ พร้อมเผยโครงการใหม่ ดันการวิจัยหมากล้อม เสริมรายการความรู้เติมเต็มด้านภาษาสู่สังคมออนไลน์

ศิลปศาสตร์ไม่ใช่การเรียนภาษาเพียงอย่างเดียว ยังเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความรู้ทั่วไป ทักษะเชิงปัญญา วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความคิดของแต่ละชาติ และต้องสามารถสื่อสารเพื่อธุรกิจได้ ฉะนั้นเมื่อพูดถึงการเรียนด้านนี้จะต้องมีชื่อ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เป็นที่คุ้นหูของใครหลายๆ คน เพราะตลอด 12 ปี ได้สร้างคนคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมจากสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องถึงคุณภาพบัณฑิตพร้อมทำงาน

ศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม

วาระครบรอบ 12 ปี ของคณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิชา พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ แนะนำทักษะที่จำเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติงานและการทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีเสวนาออนไลน์หัวข้อ “รางวัลชีวิต คือ ความภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างคนคุณภาพสู่สังคม” นำโดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม และอาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม ร่วมเสวนาให้แง่คิด มุมมองการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมเผยการขยายโครงการใหม่ รายการความรู้เติมเต็มด้านภาษาและการทำวิจัยหมากล้อมกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเล่นกีฬาหมากล้อมอย่างกว้างขวาง เพราะมีส่วนช่วยพัฒนาความคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2565 ผ่านทาง Facebook Fanpage: PIM – Faculty of Liberal Arts

ศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การศึกษาถ้าเป็นไปได้ต้องเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฎิบัติงานไปด้วย ผมเลยริเริ่มสร้างพีไอเอ็ม ทุกคณะต้องเรียน 3 เดือน สลับกับฝึกปฎิบัติงาน 3 เดือน เพื่อที่ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ รู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ณ สถานประกอบการจะกลายเป็นห้องเรียนที่มีความมหัศจรรย์ บางคนมีความเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบมากขึ้น ตรงต่อเวลา และแน่นอนจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่า”

ทั้งนี้ได้แนะทักษะที่เยาวชนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีนั่นคือ ทักษะทางสังคม ทั้งการแสดงพฤติกรรม การพูด การฟัง การเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อสื่อสารให้เกิดความไว้วางใจ เมื่อทุกคนเห็นภาพและเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้จักเป็นมิตรกับความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไข ถือเป็นโอกาสการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง

“ศิลปศาสตร์ถือว่ามีความสำคัญมากอีกศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องสังคม และการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านต่างๆ ไม่ได้เรียนแค่ใช้ภาษาในการสื่อสารเท่านั้น ยังรวมไปถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิต วัฒนธรรมแฝงในภาษา ประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความคิดของชาติที่ใช้ภาษานั้นๆ ถ้าสามารถพัฒนาคนด้านนี้ไปได้อีก เชื่อว่าจะมีบุคลากรคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการได้หลากภาคส่วน” คุณก่อศักดิ์ กล่าวเสริม

ศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม เปิดเผยว่า “ภาษาเป็นพื้นฐานในการสื่อสารทำให้ผู้คนในสังคมเข้าใจกัน ภาษาเพื่อธุรกิจคือการใช้ภาษานั้นๆ ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที่ ซึ่งใน 12 ปีของการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ ได้สร้างคนคุณภาพที่สามารถใช้ภาษาเพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จากนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตคุณภาพให้คิดเป็น ทำงานเป็น ใช้ชีวิตเป็น เด่นภาษาและมีนวัตกรรม

อนาคตคณะศิลปศาสตร์มีเป้าหมายเน้นการใช้ภาษาเพื่อธุรกิจผนวกกับนวัตกรรม เพราะอนาคตเป็นยุคดิจิทัล โลกเสมือนจริงจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ดังนั้นต้องเตรียมสร้างบัณฑิตเพื่อสอดรับเทรนด์ Metaverse รวมถึงสร้างคนรองรับงานบริการด้านบริบาลที่มีความต้องการมากขึ้น พร้อมทั้งต้องการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะข้ามศาสตร์ หรือมีทักษะมากกว่าสองภาษา เช่น เก่งภาษาต่างประเทศและเชี่ยวชาญด้านไอที หรือ เรียนภาษาจีนเป็นวิชาหลักแต่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีเช่นกัน”

เป็นเวลากว่า 12 ปี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่คณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม ดำเนินการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างคนรุ่นใหม่คู่ความเก่ง มีศักยภาพ มอบความรู้ ความมืออาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศ ด้วยรูปแบบ Work-based Education สร้างเสริมวิชาการและประสบการณ์แก่ผู้เรียนให้รู้จริงทำจริงหลายด้าน อาทิ การส่งนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานต่างประเทศ, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั่วโลก, จัดทำคู่มือ 3 ภาษาเพื่อเป็นคู่มือสื่อสารของนักศึกษาและชาวต่างชาติสำหรับการฝึกปฏิบัติงานตามสายธุรกิจต่างๆ, การบริการวิชาด้านภาษาต่างประเทศแก่สังคม รวมถึงผลักดันนักศึกษาให้เป็นนวัตกร สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ แอปพลิเคชัน และนวัตกรรมคว้ารางวัลหลายเวที

ก้าวต่อไปของคณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม ยังคงทำเพื่อผู้เรียนและสังคมด้วยโครงการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ 1) Youtuber จาก 3 สาขาวิชาและ 1 ศูนย์ เผยแพร่ความรู้ภาษาญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ ทั้งความรู้ในชีวิตประจำวัน การติวสอบ และสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศนั้นๆ 2) โครงการ Let’s shoot the breeze โดยศูนย์อารยปัญญา แชร์ประสบการณ์ การใช้ชีวิต การทำงาน การศึกษาในต่างประเทศ เป็นแนวทางแก่เยาวชนเพื่อวางแผนอนาคต 3) เสวนาความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง และ 4) การทำวิจัยหมากล้อมกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พร้อมสนับสนุนองค์ประกอบทุกส่วนที่เอื้อทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาจนบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง มีความรู้ ดีทั้งทัศนคติและเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคม โดยเฉพาะด้านภาษาคือตัวกลางใช้สื่อสารทั่วโลก จึงส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ยิ่งขึ้น และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อบริบทของยุค Metaverse เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน