วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนไทยด้วยกัน

ฝากข่าว โดย :

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน อาจารย์ภาณุพงศ์ พิทักษ์สังข์ อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และสถาบันเทคโนโยีแห่งสุวรรณภูมิ   ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จากที่รัฐบาลมีนโยบาย ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในระดับจังหวัด และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

                 อาจารย์ภาณุพงษ์ พิทักษ์สังข์ อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กล่าวว่า สำหรับการทำ MOU ในวันนี้ที่ประกอบไปด้วย 5 มหาวิทยาลัยหลักที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้เกิดนโยบายในการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษา จึงทำให้เกิดการร่วมมือใน MOUครั้งแรก ต่อมาเราเล็งเห็นการพัฒนาวงการศึกษาในอนาคตข้างหน้า ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นความสำคัญการร่วมมือกันของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย คือการแบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งกันและกัน เพื่อให้เราสามารถขับเคลื่อนการศึกษาให้เติบโตไปข้างหน้า รวมถึงเป็นพันธมิตรทางด้านต่างๆ ทั้ง ด้านสิ่งอำนวยความสดวก ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัย ด้านการประกวดต่างๆ และ ส่งเสริมให้ศิษย์ของวิทยาลัยเรา มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ กับ ตลาดแรงงาได้ในอนาคต โดยดึงผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรของพวกเรา ทั้งนี้ตามนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”  ซึ่งในส่วนจังหวัด สมุทรปราการเป็นพื้นที่แดงเข้มของการควบคุมโรคcovid-19  ในฐานะที่เราเป็นวิทยาลัยเอกชน ภายใต้หลักสูตรนานาชาติ เราจึงร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทั้ง5 นี้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมวงการการศึกษาให้เติบโตยิ่งขึ้นไปครับวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ จึงเข้าร่วมการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต