วิทยาลัยดุสิตธานี ผุดโครงการ DTC Young Ambassador เฟ้นหานักศึกษาพร้อมติดอาวุธสำหรับก้าวสู่การทำงานจริง

ฝากข่าว โดย :

ชีวิตวัยเรียนระดับอุดมศึกษานับเป็นช่วงเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต กิจกรรมเสริมจึงเป็นกระบวนการอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะต่าง ๆ นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการ โดยมีอาจารย์คอยแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ด้วยความเชื่อดังกล่าว วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และการประกอบอาหาร จึงได้จัดโครงการประกวด “DTC Young Ambassador” ขึ้น เพื่อเฟ้นหานักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพที่โดดเด่น หรือทัศนคติเชิงบวก และพร้อมเป็นตัวแทนของในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ให้วิทยาลัย

โดยคณะกรรมการตัดสินได้สรรหาและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเลือดใหม่จากประวัติความเป็นมาและการสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ความสามารถ และไหวพริบปฏิภาณของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก ก่อนจะค้นพบเพชรเม็ดงามที่มีความเหมาะสมและเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติจำนวน 59 คน

นางสาววิภาดา ยอดพรมแว่น นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “DTC Young Ambassador” ได้เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการ DTC Young Ambassador ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ทักษะ และความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความกล้าแสดงออกหรือความมั่นใจ ซึ่งหลังจากได้รับการคัดเลือก ก็ได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านทางการทำกิจกรรมของทางวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทั้งอาจารย์และเพื่อน ๆ อันจะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมไปถึงมีใจรักการบริการอันเป็นหัวใจหลักของงานด้าน Hospitality และพร้อมที่จะยกระดับความเป็นมืออาชีพก่อนลงทำงานสนามจริงในอนาคต นอกจากนี้จากประสบการณ์ในการร่วมทำกิจกรรม ทำให้ได้ฝึกใช้ความคิด ฝึกเจรจาสื่อสารภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสายงานบริการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ”

DTC Young Ambassador DTC Young Ambassador

โครงการ DTC Young Ambassador มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ และที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงนับได้ว่าโครงการนี้ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า พวกเขามีศักยภาพในการทำงานมากเพียงใด และหากสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ ก็จะกลายเป็นบัณฑิตผู้มีความพร้อมออกไปทำงานกับสังคมภายนอก ปรับตัวกับการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนสามารถเอาตัวรอดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย

ประการสำคัญคือ เหมือนมีอาวุธติดมือสำหรับก้าวไปสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต สมกับความตั้งใจของวิทยาลัยดุสิตธานีที่จะบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ

DTC Young Ambassador

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.dtc.ac.th