มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพิ่มเสน่ห์การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยระบบดิจิทัล การันตีโดยการรับรองเป็น Apple Distinguished School

ฝากข่าว โดย :

พร้อมเป็นผู้นำพลิกโฉมการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระดับประถมและมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือ Apple Regional Training Centre จัดงานสัมมนา Apple Distinguished School iHybrid to 21st Century Digital Learning: UTCC Celebration of Decade of Technology in Education ตอกย้ำความเป็นผู้นำการใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (Digital Hybrid Learning System) ในศตวรรษที่ 21 โดยนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และพร้อมเดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังระดับโรงเรียน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 จนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุดหน้าในแวดวงการศึกษา จากการนำเทคโนโลยีมาประกอบการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ทันต่อโลกปัจจุบัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการสอนหลักคิด วิธีการกลั่นกรองข้อมูล ตลอดจนการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผลักดันศักยภาพผู้เรียนอย่างตรงจุดอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือที่เข้าถึงวิถีชีวิตจริงของคนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยคณาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอน และสร้างบทเรียนกว่า 700 รายวิชา บน iTunes U และในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าใช้บทเรียนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน (Apple Distinguished School) ตอกย้ำคุณภาพด้านการสอนระดับสากลทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

Apple Distingguished School (2)

Apple Distingguished School (3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “การเรียนการสอน โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ม.หอการค้าไทยตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเลือกใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมทักษะ ความสามารถของผู้เรียน”

“ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จึงได้นำหลักแนวคิด C21 (C21 model : 21st Century Digital Learning) มาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในระดับสากลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาไทย เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำ ซึ่งทำให้อาจารย์ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นครูในการวางกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียน ทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการเลือกเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล” รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าว

ด้วยเหตุนี้ ม.หอการค้าไทย เล็งเห็นว่าการศึกษาระบบดิจิทัลนี้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์และสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการเรียนรู้ จึงเดินหน้าขยายองค์ความรู้นี้โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเทคนิคการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสู่สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และโรงเรียนในเครือพระหฤทัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 เป็นต้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะและทัศนคติให้กับเยาวชนสู่ระบบการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

Apple Distingguished School (4)

Apple Distingguished School (5)

.ส. ราภรณ์  มุละชีวะ  หัวหน้าแผนก English Program โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ หนึ่งในอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เปิดเผยว่า “ได้เริ่มมีการสอนระบบดิจิทัลแล้วในโรงเรียนหลายแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มเปลี่ยนท่าทีเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางคณาจารย์และผู้ปกครองเห็นพ้องต้องกันว่า ระบบการศึกษานี้คือทักษะการเรียนรู้ในอนาคตที่นักเรียนควรจะได้รับ”

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าวเสริมว่า “การเรียนการสอนระบบ Digital Hybrid Learning System นับเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ใกล้ชิดเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองที่บ้าน และมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ศึกษามา และลงมือทำแบบฝึกหัดหรืองานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียน เพื่อจะได้ซักถามอาจารย์ผู้สอนได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดข้อสงสัย  เป็นการเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ‘พาณิชย์ดิจิทัล’ ในศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้”

Apple Distingguished Schoo มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Related Posts