Home » ข่าวพีอาร์ » มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุกหลักสูตรปริญญาตรี 2 ภาษา ชี้แนวทาง Global Gen 3มิติ สู่วิถีอาเซียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุกหลักสูตรปริญญาตรี 2 ภาษา ชี้แนวทาง Global Gen 3มิติ สู่วิถีอาเซียน

Global Gen Inforgraphics

3 มิติ:  1) ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้าน (Professional Knowledge)

 2) ความเป็นสากล (Internationalized Mindset, Creativity, and Entrepreneurial Spirit)

3) ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมสากล (Soft Skills, Life Skills, Human Skills)

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยเด็ก Global-Gen ของไทยส่วนใหญ่มีความเป็นสากลแต่ยังอยู่แค่ในกระบวนการทางความคิด และความตั้งใจจะปฏิบัติ  จากผลวิจัยของหลายสถาบันร่วมถึงกรุงเทพโพลล์ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยยังต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงทักษะภาษาอังกฤษที่ยังถือว่ารั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียน แม้ว่าในปัจจุบันเด็กไทยรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ตื่นตัวกับความเป็นสากล และมีความวิตกกังวลว่าตนเองจะเข้าสู่สากลไม่ได้ แต่ก็ไม่มีข้อมูลและความรู้เพียงพอว่าจะพัฒนาตนเองให้พร้อมสู่สากลได้อย่างไรมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงวางแผนแก้ปัญหาดังกล่าวโดยพัฒนาทักษะเด็กไทยรุ่นใหม่ “แบบครบมิติ” ด้วยการเปิดตัวปริญญาตรีสองภาษารับการแข่งขันในอาเซียน

Dr. Jiraporn Kerdchoochuen, Director, Global Student Development Project2

อาจารย์ ดร.จิราพร เกิดชูชื่น ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล กล่าวว่า “การศึกษาของเด็กไทย ต้องสอนให้เด็ก “คิดเป็น และเรียนรู้ด้วยตนเองได้”  การศึกษาที่ให้เพียงข้อเท็จจริง หรือ Fact กับเด็กเท่านั้น ไม่เพียงพอ “การศึกษาต่อไปนี้ ไม่ใช่ การเรียนรู้ข้อเท็จจริง”   แต่เป็นการให้องค์ความรู้ที่ตกผลึกแล้วกับนักศึกษาและสอนให้พวกเขามีกระบวนการคิด และฝึกให้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น โดยเราให้นิยามเยาวชนกลุ่มนี้ว่าเป็น Global Gen”

Global – Gen คืออะไร

เด็กรุ่นใหม่ที่พร้อม จะเข้าสู่โลกสากล  เรียกว่า เด็กกลุ่ม Global – Gen  (Global Generation)  เป็นกลุ่มเด็กที่มีกระบวนการทางความคิด (Mindset) ทัศนคติ ที่เปิดต่อความเป็นสากล และส่งผลต่อพฤติกรรม และการปรับตนเอง ให้ตอบสนอง ต่อบริบทโลก Global Gen จึงเป็นเด็กที่มีความยืดหยุ่น และมีความพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ปิดกั้นตนเอง และต้องการเห็นความสำเร็จของตนเอง ในบริบทสากล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพกล่าวถึงแนวโน้มของการศึกษาในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของปริญญาตรีหลักสูตรสองภาษาพร้อมเติมเต็ม  3 มิติ  เพื่อปั้น เด็ก “Global Gen”

 1. ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้าน (Professional Knowledge) 

2. ความเป็นสากล ( Internationalized Mindset, Creativity, and Entrepreneurial Spirit )

3. ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมสากล (Soft Skills, Life Skills, Human Skills)

อาจารย์ ดร.จิราพร ยังได้เผยถึงการเปิดตัวปริญญาตรีหลักสูตรสองภาษาและแนวทางการพัฒนาศักภาพของเด็กไทยไว้ 6 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการตลาด (Marketing) วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) การโฆษณา (Advertising) การบัญชี (Accounting) การจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)

Why Bilingual

“ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบทสากล  ทำให้แนวโน้มการศึกษา ต้องสร้างสมดุลใหม่ ระหว่าง “ภาคทฤษฏี” กับ   “ภาคปฏิบัติ” อย่าให้ทฤษฏีเก่าที่เปลี่ยนไม่ทันกับบริบทใหม่  เป็นตัวชี้นำการศึกษา   และอย่าให้การปฏิบัติที่ไม่มีทฤษฏีมีแต่ประสบการณ์ล้วน ๆ มาเป็นต้นแบบ ประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ดีได้แต่ไม่สามารถกำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติที่ยืนยันได้ว่าจะประสบความสำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ต้องปรับให้ได้สมดุลระหว่างทฤษฏีและปฏิบัติ  การเรียนการสอนของหลักสูตรสองภาษา จะเน้นการให้องค์ความรู้ที่เด็กสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ชุริภรณ์ รัตนพันธ์ อีเมล churipornn@gmail.com มือถือ: 081 489 9129

อาจารย์ศิริรัตน์ สุทธากรณ์ อีเมล์: sirirat.s@bu.ac.th โทรศัพท์: 082 321 7533

Related Posts