มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการดำเนินโรงเรียนประถมสาธิต มรภ.พระนคร

ฝากข่าว โดย :

มรภ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารหลักสูตร การบริหารบุคลากร การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ การบริหารองค์กร และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี อาจารย์ ดร.ธัชทฤต  เทียมธรรม รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 66501 อาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานภายในของวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน นักศึกษาครู คณาจารย์และบุคลากร ให้สามารถดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสำเร็จ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ 1.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.เป็นแหล่งพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาครู 3.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีศักยภาพ และเป็นแบบอย่างแก่สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา 4.ส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 5.เป็นศูนย์ความรู้ ประสบการณ์ และบริการวิชาการ ร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา และ 6.เป็นแหล่งปฏิบัติการเรียนการสอนและพัฒนาสมรรถะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยใช้อาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร 66) ชั้น 1 และชั้น 2 เป็นสถานที่ชั่วคราว ในปีการศึกษาแรกเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวนระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนจำนวน  88  คน ในปีการศึกษา 2564 เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 142 คน  โดยในปีการศึกษา 2565 เปิดทำการสอนระดับชั้นปีที่ 1-5 ซึ่งจากการเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ขยายการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก 2 ห้องเรียน เป็น 3 ห้องเรียน ซึ่งทำให้ในปีการศึกษา 2565 จะมีนักเรียนประมาณ 240 คน