กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร จัดอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์ สานสัมพันธ์ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ฝากข่าว โดย :

มรภ.พระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สภานักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประสบการณ์และสานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้องฯ

26-27 มีนาคม 2565  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มรภ.พระนคร

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบไปด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ จำนวน 50 คน  ได้เรียนรู้ เข้าใจการวางแผนและประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานตนเองและการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่องค์การนักศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากรุ่นพี่องค์การนักศึกษามาพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารภายในหน่วยงานของตนเองและการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานองค์การนักศึกษาอีกด้วย