MOU มรภ.พระนคร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ฝากข่าว โดย :

มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการมรภ.พระนคร MOU

26 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ร่วมมือกันในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการผลิต กําลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ ทางด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการเทคโนโลยีอาคาร 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และ 3.สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้บุคลากร ประชาชน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ