มรภ.พระนคร มอบโล่นักวิจัยดีเด่น

ฝากข่าว โดย :

มรภ.พระนคร

5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบโล่แก่นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี 2564 ดังนี้ ประเภทนักวิจัยอาวุโสดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร