มรภ.พระนคร จัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ฝากข่าว โดย :

มรภ.พระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างแกนนำวิศวกรสังคม(แม่ไก่) สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะคือ  มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข็มแข็ง  มีอาชีพ  มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

การอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 27-29 เมษายน 2565  จำนวน  3 รุ่น  รุ่นละ 1 วัน  ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสาขาทุกสาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะทํางาน จํานวน 80 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสาขาทุกสาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 80 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงานที่ไม่สังกัดคณะ จํานวน 80 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยมี อาจารย์ ดร. เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาจารย์วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม