มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝากข่าว โดย :

มรภ.พระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สร้างผลงาน และนำผลงานมาใช้ในการ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพชรอาภรณ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565มรภ.พระนคร
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมเสวนาทางวิชาการ ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ เรื่องวิถีแห่งนักวิชาการ : จากอาจารย์สู่ศาสตราจารย์ 2.ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือและตํารา และ 3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพงษ์ ธรรมพงษา เรื่องเทคนิคการทําวิจัยและ เขียนรายงานการวิจัย การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก