มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ฝากข่าว โดย :

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสำหรับในปีนี้เป็นการเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ โดยพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ และพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนดิลก ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565