งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ฝากข่าว โดย :

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
2 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21”

 ผนึกกำลังพร้อมพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” (Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century) ระดมผลงานนักวิจัยประยุกต์ใช้งานวิชาการบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพสู่การพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยมีบทความเรื่อง “การพัฒนาโครงการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนของโรงเรียนแพทย์” จากประเทศจีนคว้ารางวัลนานาชาติในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลลดาพงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย กล่าวถึงหัวข้อการประชุมว่า “การเน้นเนื้อหาของสหวิทยาการ นับเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และไม่ลืมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นส่งเสริมการประยุกต์ใช้ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรมทุกด้านในศตวรรษที่ 21 โดยหวังว่าเวทีวิชาการครั้งนี้ จะช่วยสร้างเครือข่ายของนักวิชาการที่มาร่วมงานกว่า 200 คน จาก 9 ประเทศได้เป็นอย่างดี”

ภายในงานยังมี Professor Joe Luca, Edith Cowan University, Australia ผู้เชี่ยวชาญด้านสหวิทยาการ ได้ปาฐกถาออนไลน์ หัวข้อ “การบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือเสมือน” “Connecting universities and industry using virtual collaboration Tools”  เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของรูปแบบการทำงานสหวิทยาการในออสเตรเลีย ซึ่งมีความจำเป็นในการดำลงชีวิตในยุคชีวิตวิถีใหม่ในโลกปัจจุบัน การสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก กับกลุ่มผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าทักษะการวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาเอกสามารถเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงให้กับธุรกิจได้เนื่องจากธุรกิจจำนวนมากไม่มีเวลาและทรัพยากรในการสร้างสรรค์หรือใช้แนวคิดใหม่ ๆ และเมื่อใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลทำให้สามารถขยายเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างรัฐได้ด้วย

ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันเสริมสร้างชาติ (NBI) และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมสหวิทยาการในศตวรรษที่ 21” ด้วยว่า “การพัฒนานวัตกรรมสหวิทยาการควรกระตุ้นให้นักวิจัยได้เห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม ในรูปแบบ 3I Innovation Model ได้แก่ นวัตกรรมความคิด นวัตกรรมสิ่งปฏิบัติ และนวัตกรรมผลกระทบ และควรมีการผสมผสานแนวคิดด้านงานพัฒนาและบูรณาการที่มีพื้นฐาน Good-Smart-Brave Integration เริ่มจาก คิดดี – สร้างสรรค์เพื่อสังคม สมาร์ท – ทำได้และมุ่งมั่น และความกล้า – ไม่ลังเลและพร้อมลงมือทำ”

ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า “การจัดประชุมครั้งนี้ได้ผลการตอบรับจากนักวิชาการที่สนใจ พบว่ามีจำนวนบทความที่ส่งเข้าร่วมงานทั้งหมด 147 บทความ ประกอบด้วย การนำเสนอบทความวิจัยแบบปากเปล่า ระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมถึงการนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยมีบทความดีเด่น ระดับชาติ และนานาชาติที่ได้รับเลือก ดังนี้

บทความวิจัยระดับนานาชาติ ได้แก่ “The Development of Students’ Creativity and Innovation Ability Training Program of Medical School” โดย Xiangfeng  Zhang

บทความวิจัยระดับชาติ ได้แก่ “การจัดการทุนชุมชนเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์

บทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ ได้แก่ “การใช้ประโยชน์จากเปลือกสับปะรดภูแลเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาเป็นสูตรอาหารโค” โดย ผศ.บรรทด จอมสวรรค์  อ.ปิยดา ยศสุนทร  ผศ.ปิยพร ศรีสม”

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานย้อนหลังได้ที่ grad.bsru.ac.th/conference/

Related Posts