Home » ข่าวพีอาร์ » พลังงาน จ.ขอนแก่น เดินหน้าขยายผลเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

พลังงาน จ.ขอนแก่น เดินหน้าขยายผลเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

สำนักงาน  พลังงานจังหวัดขอนแก่น กระทรวงพลังงาน สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาทิ โรงอบแห้งแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลดรายจ่ายด้านพลังงาน สร้างรายได้เพิ่มชุมชนในจังหวัดขอนแก่น อย่างยั่งยืน

จังหวัดขอนแก่น  – วันนี้ (10 มกราคม 2561) นายจุมพล  เดชดำนิล  พลังงานจังหวัดขอนแก่น กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ถือเป็นการขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง            ของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

 

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบร้อยเอ็ด และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดระยะเวลาการผลิต จากเดิมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการแปรรูปข้าวด้วยวิธี การนึ่งข้าวโดยใช้เตาแบบ 3 ขา                         และตากข้าวเปลือกด้วยแสงแดด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หลักจากมีการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนดังกล่าว จะช่วยลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 2-3 วัน ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของการแปรรูปข้าวให้ดียิ่งขึ้น

 

ด้านการดำเนินการที่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชบ้านป่าหวายนั่ง ซึ่งมีการปลูกพืช เช่น มะระ แตงโม ข้าวโพด และอ้อย สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ขนาด 3,000 วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและแห้งแล้ง ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ และมีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

 

นายจุมพล  กล่าวเพิ่มว่า การดำเนินโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยนอกจากจะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามศักยภาพของพื้นที่แล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง อยู่ที่ประมาณ 84,000 – 250,000 บาท และที่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชบ้านป่าหวายนั่ง มีรายได้ประมาณ 50,000 – 56,000 บาท ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนมีรายได้              ที่ยั่งยืน และยังได้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อม ๆ ไปกับการตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น

 

—————————————————–