เงื่อนไข ขั้นตอน การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) รอบใหม่

ฝากข่าว โดย :

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลัง เตรียมเปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงสำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
– รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

ขั้นตอนการลงทะเบียน การสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน
2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีขั้นตอน ดังนี้

1. ธนาคาร ธกส., ออมสิน, กรุงไทย
2. แสดงบัตรประชาชน
3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรับได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ประชาชน สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ fpo.go.th นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลด เพื่อกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยัง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง,ธ.ก.ส.,ออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย
ส่วนการ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

Related Posts