นิเทศ @นิด้า งานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6

ฝากข่าว โดย :
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจอยากนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยใน #งานประชุมวิชาการระดับชาติการสื่อสารระดับชาติ #ครั้งที่6

📣📣  ร่วมส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ #ออนไลน์
.นิเทศ @นิด้า นิเทศ @นิด้า นิเทศ @นิด้า นิเทศ @นิด้า
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์)
โดยบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือก จะต้องประกอบไปด้วย
– ชื่อเรื่อง(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
– ชื่อผู้เขียน / อาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่สังกัด
– เนื้อหาที่ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
           -บทคัดย่อ (ความยาวไม่เกิน 300 คำ) และ คำสำคัญ
           -Abstract (ความยาวไม่เกิน 300 คำ) และ keyword
           -บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
           -ทบทวนวรรณกรรม
           -ระเบียบวิธีวิจัย
           -สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
           -รายการอ้างอิง APA 7edition
ส่งบทความได้ที่ forms.gle/BYYoDg5W5MsVrHQV9 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล :: [email protected]

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: gscm.nida.ac.th/th/conference.php