NPS สนับสนุนกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค” ส่งเสริมเกษตรกรรมชุมชนปีที่5

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมส่งเสริมเกษตรกรรมชุมชน สนับสนุนกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จัดกิจกรรมสาธิตและแข่งขันการดำนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสืบสานวัฒนธรรมการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้คงอยู่กับเกษตรกรไทย อีกทั้งพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน