Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

Centra by Centara Government Complex Hotel

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้ายสุด) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (คนที่ 2 จากขวา) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติด้านการหันเหคดีและงานสัมมนาวิชาการว่าด้วยการหันเหคดีด้วยยุติธรรมสมานฉันท์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ