ดาวน์โหลด หนังสือมอบอํานาจ

ฝากข่าว โดย :

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือมอบอํานาจ

สามารถ ดาวน์โหลด หนังสือมอบอํานาจ ได้จากลิ้งนี้
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ของบุคคลรับอนุญาต
(กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง) .docx

Link Download file Word หนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
ดาวน์โหลด หนังสือมอบอํานาจ

รายละเอียดทั่วไปของ ใบมอบอำนาจ

ใบมอบอํานาจ
เขียนที่ .
วันที่ เดือน พ.ศ. .
ข้าพเจ้า .
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที บ้านเลขที่ หมู่ที.
ซอย ถนน.
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต.
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์.
ขอมอบอํานาจให้.
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. บ้านเลขที หมู่ที .
ซอย ถนน.
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต.
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์.
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที
วัน/เดือน/ปี -ที่ ออกบัตร วัน/เดือน/ปี -ที่ บัตรหมดอายุ .
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า ในการดําเนินการ ……………………..
ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชอบตามที่ผู้รับมอบอํานาจ
ได้ดําเนินการไป โดยถือเสมือนวาเป็นการกระทําของข้าพเจ้าเองทุกประการ ่
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ ผู้มอบอํานาจ
( )
ลงชื่อ พยาน
( )
ลงชื่อ ผู้รับมอบอํานาจ
( )
ลงชื่อ พยาน
( )

ข่าว PR ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข่าวบันเทิง ข่าวหนัง หนังใหม่ เรื่องย่อละคร และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ