ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนนายร้อยจปร.

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการบรรยายและสื่อภาพยนตร์ 4 มิติ และศึกษาโมเดล “กระดาษจากคันนา” ช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือพื้นที่ว่างทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิดของเหลือใช้ไม่ถูกทิ้งให้ไร้ค่า ด้วยการนำของเหลือจากการผลิตเยื่อและกระดาษมาเป็นเชี้อเพลิงชีวมวลผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในกลุ่มโรงงานและส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ก่อเกิดให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน

  Print