ช้อปดีมีคืน 2565 เงื่อนไขโครงการ ช้อปดีมีคืน วงเงิน 3 หมื่น ใช้ลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง

ฝากข่าว โดย :

ครม.มีมติ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ว่าเริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรได้บ้างและห้ามซื้ออะไร
มติครม. ฟื้นโครงการช้อปดีมีคืน วงเงินไม่เกิน 3 หมื่น ใช้ลดหย่อนภาษี 65 ได้ คาดทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า 4 หมื่นล้าน
ช้อปดีมีคืน 2565 เริ่มเมื่อไร มีเงื่อนไข ซื้ออะไรได้บ้าง เช็คได้ที่นี่
press release

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน

– สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร
– ซื้อสินค้าหรือการรับบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
– ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65

การซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน ได้แก่
– ค่าสินค้า
– ค่าบริการ
– รวมถึงค่าสินค้า OTOP

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน ได้แก่

– ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
– ค่ายาสูบ
– ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับ เติมยานพาหนะ
– ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
– ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
– ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
– ค่าสาธารณูปโภค
– ค่าน้ำประปา
– ค่าไฟฟ้า
– ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
– ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
– ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65
– ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ
การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าว PR ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข่าวบันเทิง ข่าวหนัง หนังใหม่ เรื่องย่อละคร และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ